Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm

Thẻ treo lỗ tròn bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm


Thẻ treo bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm
Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm
Thẻ treo bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm
Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm
Thẻ treo bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm
Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm
Thẻ treo bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm
Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm

Round hole hang tabs 

 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.