Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm

Thẻ treo lỗ tròn bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm


Thẻ treo bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm
Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm
Thẻ treo bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm
Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm
Thẻ treo bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm
Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm
Thẻ treo bằng nhựa dán băng keo 2 mặt 25 x 35 mm
Round Hole Hang Tabs 25 x 35 mm

Round hole hang tabs 

Chia sẻ ngay:

 
SPK Plastic Hang Tabs Made in Vietnam.